RACHUNKI
   Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych           
  Tabela - Godziny graniczne realizacji przelewów w Banku Spółdzielczym w Garwolinie           
  Komunikat w sprawie zakresu informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy)           


Zobacz więcej na temat Rachunku VAT i Mechanizmu Podzielonej Płatności (Split Payment )

 Postanowienia ogólne

Rachunki otwierane są dla:

 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
Dla podmiotów wyżej wymienionych Bank otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków:
 • rachunki bieżące,
 • rachunki pomocnicze.
Bank zapewnia Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy posiadania rachunku, jak też jego stanów i obrotów, na zasadach określonych w ustawie Prawo bankowe.

 Otwarcie rachunku

 • Podmiot, występujący o otwarcie rachunku, składa wniosek o otwarcie rachunku bankowego w złotych lub w dewizowego.
 • Wraz z wnioskiem, w zależności od swojego statusu prawnego, wnioskodawca zobowiązany jest:
  • dołączyć dokumenty określające jego organizacyjno - prawną formę działania,
  • wskazać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
  • złożyć zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego oraz inne dokumenty, jeśli obowiązek ten wynika z przepisów prawa lub odrębnych wewnętrznych przepisów Banku.
 • Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być aktualne.
 • W przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o otwarcie rachunku pomocniczego, a w Banku posiada już rachunek bankowy, Bank może odstąpić od żądania złożenia dokumentów, które już znajdują się w jego posiadaniu.
 • Bank zastrzega sobie prawo odmowy otwarcia rachunku bez podania przyczyny.
 • Otwarcie rachunku następuje po podpisaniu umowy oraz wypełnieniu i złożeniu "Karty wzorów podpisów" i po wniesieniu:
  • opłaty za otwarcie rachunku,
  • minimalnej wpłaty na rachunek, w wysokości określonej w "Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe".
 • Bank wydaje Posiadaczowi rachunku blankiety czekowe po pierwszym wpływie środków pieniężnych na rachunek, poza wpłatą określoną w celu otwarcia rachunku.
 Dysponowanie środkami na rachunku
 • Dla ważności dyspozycji z rachunku konieczne są podpisy osób wymienionych w "Karcie wzorów podpisów", złożone zgodnie z zasadami reprezentowania Posiadacza rachunku.
 • Posiadacz rachunku może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania środkami na swoim rachunku składając w Banku stosowne oświadczenie.
 • Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku może być:
  • stałe lub na czas określony, udzielone bez ograniczeń lub z ograniczeniami,
  • jednorazowe.
 • Przez środki zgromadzone na rachunku rozumie się środki znajdujące się na rachunku na początku dnia operacyjnego.
 • Wpłaty i wypłaty z rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej.
 • Posiadacz rachunku może korzystać z rozliczeń w formie polecenia zapłaty.
 • Wypłaty z rachunku mogą być dokonywane również przy użyciu kart płatniczych, które Bank wydaje na wniosek Posiadacza rachunku.
 • Bez dyspozycji Posiadacza rachunku realizowane są przez Bank w ciężar rachunku płatności z tytułu:
  • egzekucji z rachunku bankowego,
  • potrącenia zadłużenia wymagalnego wobec Banku,
  • potrącenia wierzytelności Banku, których termin płatności jeszcze nie nadszedł, jeżeli Posiadacz rachunku będący dłużnikiem został postawiony w stan likwidacji oraz we wszystkich tych przypadkach, gdy służy Bankowi prawo ściągnięcia swych wierzytelności przed nadejściem terminu płatności,
  • pobrania należnych Bankowi odsetek, prowizji i opłat wynikających z Umowy bądź odrębnych wewnętrznych przepisów Banku,
  • sprostowania błędu powstałego w wyniku nieprawidłowo zaksięgowanej operacji.
 • Bank odpowiada za terminową i prawidłową realizację dyspozycji Posiadacza rachunku. Za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji Bank wypłaca na żądanie Posiadacza rachunku odszkodowanie w wysokości ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.
 Opłaty, prowizje i oprocentowanie rachunku
 • Za czynności związane z obsługą rachunku pobierane są prowizje i opłaty zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe".
 • Od środków zgromadzonych na rachunku Bank nalicza odsetki według zasad określonych w odrębnych wewnętrznych przepisach Banku.
 Wyciągi bankowe z rachunku
 • Po każdej operacji powodującej zmianę salda na rachunku Bank sporządza wyciąg bankowy dla Posiadacza rachunku.
 • Zgodnie z umową wyciągi bankowe mogą być:
  • odbierane w siedzibie Banku,
  • przesyłane listownie (pocztą, najpóźniej następnego dnia roboczego w Banku po ich sporządzeniu lub w terminie uzgodnionym z Posiadaczem rachunku),
  • przekazywane drogą elektroniczną.
  Posiadacz rachunku może uzyskiwać w Banku telefoniczne informacje o stanie środków na rachunku po złożeniu dyspozycji telefonicznego udzielania informacji na hasło.
 Inne
 • Możliwość korzystania z usługi Internet Banking-u , Bankofonu ,Sms-bankingu, kart bankowych