DZIAŁANIA POMOCOWE - KORONAWIRUS


Szczegóły rozwiązań dla Klientów indywidualnych | Tarcza Finansowa 1.0 PFR | Tarcza Finansowa 2.0 PFR

 Zawieszenie wykonania umowy kredytu - Klient indywidualny

ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY KREDYTU ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 19 CZERWCA 2020 R. O DOPŁATACH DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW BANKOWYCH UDZIELANYCH PRZEDSIĘBIORCOM DOTKNIĘTYM SKUTKAMI COVID-19 ORAZ O UPROSZCZONYM POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19, TZW. TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.

Bank, w stosunku do Kredytobiorców, którzy po dniu 13 marca 2020 r. utracili pracę lub inne główne źródło dochodu, umożliwia zawieszenie wykonania umowy kredytu. Zgodnie z zapisami ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, tzw. tarcza antykryzysowa 4, na wniosek Kredytobiorcy złożony w Banku na trwałym nośniku, zawiesza się wykonanie:

  • umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, albo
  • umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,

    albo

  • umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - jeżeli Kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

    Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytu dostępny w placówkach Banku.


    Zobacz też jak spłacić raty kredytu bez konieczności wizyty w placówce naszego Banku