KREDYTY


Kredyty gotówkowe na cele konsumpcyjne

https://online.bsgarwolin.com.pl    

  

  Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego STANDARD/GRATKA - do pobrania

  Klauzule zgód -załącznik do wniosku - do pobrania

  Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu - do pobrania


 Przykładowe warunki spłaty

 1. Bank udziela kredytów złotowych bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania.

 2. W przypadku kredytu gotówkowego konsumpcyjnego "STANDARD" o zmiennej stopie procentowej :
 3. minimalna kwota kredytu wynosi 500 zł a maksymalna 80.000 zł,
 4. kredyt może być udzielany maksymalnie na okres do 60 miesięcy.


 5. Reprezentatywny przykład kredytu "STANDARD",przy założeniu :

  • całkowita kwota kredytu 10.000 zł,
  • okres kredytowania 48 miesięcy,
  • stopa oprocentowania zmienna 6,25% w stosunku rocznym ,
  • wysokość miesięcznej raty kapitałowej-odsetkowej wynosi 236,00 zł
  • prowizja 325 zł tj.3,25 % od kwoty kredytu ,
  • należne odsetki za okres kredytowania 1.328,00 zł
  • całkowita kwota do zapłaty 11.653 zł
  • rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,25%
  • zabezpieczenie stanowi weksel własny "in blanco" bez prawa indosu ( w określonych przypadkach poręczony przez osobę fizyczną


 6. W przypadku kredytu gotówkowego "GRATKA"o stałej stopie procentowej :
 7. wysokość kredytu nie może być niższa niż 500 zł i wyższa niż 30.000 zł,
 8. kredyt może być udzielany maksymalnie na okres do 36 miesięcy.

 9. Reprezentatywny przykład udzielonego kredytu "GRATKA"na okres 36 miesięcy przy założeniu ,że spłaty będą dokonywane miesięcznie w równych rat kapitałowo-odsetkowych ,oprocentowanie stałe wynosi 9,95% * w stosunku rocznym , prowizja od przyznanego kredytu 0% , zabezpieczenie stanowi weksel własny "in blanco" bez prawa indosu ( w określonych przypadkach poręczony przez osobę fizyczną ,rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) - 10,42% .
  Całkowita kwota kredytu Wysokość miesięcznej raty Całkowita kwota do zapłaty
  1.000,00 zł 32,34 zł 1.160,73 zł
  2.000,00 zł 64,69 zł 2.321,30 zł
  3.000,00 zł 96,73 zł 3.482,10 zł
  5.000,00 zł 161,22 zł 5.803,54 zł
  10.000,00 zł 322,44 zł 11.607,02 zł
  15.000,00 zł 483,66 zł 17.410,52 zł
  20.000,00 zł 644,87 zł 23.214,11 zł
  25.000,00 zł 806,09 zł 29.017,59 zł
  30.000,00 zł 967,31 zł 34.821,04 zł

  * Dla klientów którzy otworzą rachunek POL-Konto wraz opcją obsługi internetowej oraz złożą wniosek o wydanie karty debetowej VISA Classic oprocentowanie wynosi 8,95%

 Warunki udzielania kredytu
 1. Kredyt może być udzielony wyłącznie osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, mającym stałe miejsce zamieszkania na terenie działania Banku, posiadającym zdolność kredytową przy równoczesnym ustanowieniu prawnego zabezpieczenia zwrotu należności Banku z tytułu kredytu.
 2. O kredyt mogą ubiegać się wspólnie małżonkowie.
 3. Podstawą do określenia zdolności kredytowej wnioskodawcy jest stały dochód netto, uzyskiwany z tytułu:
   zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i kontraktu menedżerskiego; emerytury; renty inwalidzkiej; renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku; renty strukturalnej; zasiłku przedemerytalnego; wykonywania wolnego zawodu; prowadzenia działalności gospodarczej; umowy najmu lokalu; umowy cywilno-prawnej; prowadzenia gospodarstwa rolnego.
 4. Oprocentowanie kredytu może być ustalone według:
  1) zmiennej stopy procentowej – oprocentowanie obowiązujące w dniu zawarcia umowy kredytu może ulec zmianom w trakcie okresu na jaki kredyt został udzielony,
  2) stałej stopy procentowej – oprocentowanie obowiązujące w dniu zawarcia umowy kredytu jest stałe w całym okresie na jaki kredyt został udzielony.
 5. Kredyt może być spłacany przez Kredytobiorcę, jedną z wybranych metod:
  1) rat równych (annuitetowych), gdzie każda  rata kapitałowa i odsetkowa w każdym ,
  2) rat malejących, gdzie rata kapitałowo-odsetkowa jest sumą raty kapitałowej i naliczonych odsetek, kwota kredytu rozkładana jest na równe raty kapitałowe a odsetki     naliczane są od aktualnego zadłużenia (ich wysokość maleje z każdym kolejnym miesiącem).
 6. Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu .
 7. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za faktyczny okres korzystania z kredytu.
 8.  Za czynności związane z obsługą kredytu Bank pobiera prowizje i opłaty, zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Garwolinie dla klientów Indywidualnych"... .