RACHUNKI


   Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych obowiązujący od 20.12.2018 r.           
  Tabela - Godziny graniczne realizacji przelewów w Banku Spółdzielczym w Garwolinie           
  Komunikat w sprawie zakresu informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy)           


 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-Konto służy ich posiadaczom do:
 • przechowywania środków pieniężnych;
 • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej, przy czym ograniczeń tych nie stosuje się do rozliczeń z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • korzystania z nowoczesnej bankowości internetowej;
 • otwierania atrakcyjnie oprocentowanych lokat internetowych NET-Lokata;
 • otwierania rachunków oszczędnościowych POL-Efekt;
 • korzystania z kart bankowych własnych Banku oraz międzynarodowych kart płatniczych organizacji VISA;
 • korzystania z limitu (debetu) w POL-Koncie;
 • zaciągania kredytu odnawialnego.
 •  Bank oferuje następujące rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe :
 • POL-Konto - dla pełnoletnich Klientów ;
 • POL-Konto Student - dla pełnoletnich Klientów , którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia wszkołach wyższych,szkołach posiadających status wyższej uczelni, szkołach policealnych na czas trwania nauki;
 • POL-Konto Junior- dla Klientów będących osobami małoletnimi w wieku od 13 do 18 roku życia ;
 • POL-Konto Juniorek - dla Klientów będących osobami małoletnimi w wieku od 6 do 13 roku życia;
 • Podstawowy Rachunek Płatniczy - dla Klientów nie posiadających rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych
 •  Limit dopuszczalnego salda debetowego
 • Po dokonaniu pierwszej wpłaty/systematycznego wpływu w wysokości nie mniejszej niż 600 zł na rachunek POL-Konto na wniosek Posiadacza rachunku Bank może przyznać prawo do korzystania z limitu dopuszczalnego salda debetowego w rachunku.
 • Maksymalna kwota dopuszczalnego salda debetowego nie może przekroczyć mniejszej wartości:
  • 1.500 zł ( dla POL-Konta Student 500 zł);
  • 50% wartości systematycznych wpływów.
 • Wykorzystany limit w rachunku powinien być spłacony nie później niż po upływie 30 dni od daty wystąpienia.