RACHUNKI
Książeczki oszczędnościowe a vista   Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych obowiązujący od 01.07.2016 r.           
  Tabela - Godziny graniczne realizacji przelewów w Banku Spółdzielczym w Garwolinie           
   Lista banków uczestniczących w wzajemnej zastępczej obsłudze czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądaniew Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.- stan na 01.08.2016 r.


 Postanowienia ogólne
 • Zawarcie umowy o wkład oszczędnościowy płatny na każde żądanie następuje poprzez wystawienie książeczki oszczędnościowej, złożenie przez właściciela książeczki na karcie ewidencyjnej i w książeczce podpisu pod oświadczeniem o przyjęciu do wiadomości i stosowania postanowień regulaminu oraz wniesienie wpłaty.
 • Książeczka Banku z wkładem oszczędnościowym płatnym na każde żądanie jest dowodem posiadania wkładu oszczędnościowego w Banku.
 • Za zobowiązania z tytułu wkładów oszczędnościowych wobec właściciela książeczki odpowiada swoim majątkiem Bank.
 • Wkłady oszczędnościowe w Banku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • Bank zapewnia właścicielowi książeczki zachowanie tajemnicy posiadania wkładów, jak też obrotów i stanu wkładów na tej książeczce, na zasadach określonych postanowieniami ustawy Prawo bankowe.
 Wystawianie książeczek
 • Bank wystawia książeczki na imię i nazwisko jednej osoby fizycznej krajowej lub zagranicznej, którą może być osoba wnosząca wkład lub osoba przez nią wskazana. Właścicielem książeczki jest osoba, na którą książeczka została wystawiona. Wystawienie książeczki następuje po wypełnieniu, przez osobę wnoszącą wkład, karty ewidencyjnej i przedłożeniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 • Bank wystawia książeczki dla osób małoletnich. Osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat, może występować o wystawienie dla siebie książeczki po przedłożeniu ważnej legitymacji szkolnej, tymczasowego dowodu osobistego lub paszportu.
 Wpłaty i wypłaty
 • Wpłaty na książeczkę mogą być wnoszone bez ograniczenia wysokości, z wyjątkiem pierwszej wpłaty, która nie może być niższa od minimalnej kwoty, określonej w komunikatach Banku. Wpłaty mogą być dokonywane przez dowolne osoby w oddziale oraz w innych bankach i urzędach pocztowych, z którymi Bank podpisał umowy o zastępczej obsłudze książeczek oszczędnościowych. Nazwy banków i innych jednostek wykonujących zastępczą obsługę obrotu oszczędnościowego podawane są w komunikatach wywieszonych w lokalach Banku.
 • Wypłaty dokonywane są do wysokości stanu oszczędności po pozostawieniu na niej minimalnej kwoty wkładu, której wysokość określona jest w komunikatach.
 • Bank nie będący wystawcą książeczki oraz banki i urzędy pocztowe dokonują zastępczo wypłat do wysokości: - dziennych wypłat określonych w komunikatach wywieszonych w lokalach Banku, wynikających z zawartych porozumień (umów) - stanu oszczędności wykazanego w książeczce na podstawie pisemnego potwierdzenia tego stanu przez bank będący wystawcą książeczki lub po telefonicznym, teleksowym, telefaksowym potwierdzeniu stanu oszczędności przez bank prowadzący rachunek oszczędnościowy. Koszt tych potwierdzeń ponosi właściciel książeczki.
 • Osoba małoletnia może podejmować wypłaty ze swojej książeczki po ukończeniu 13 lat, o ile nie sprzeciwi się temu jej przedstawiciel ustawowy. Wysokość kwoty wypłat do rąk małoletniego podawana jest odrębnie w komunikatach Banku. Wypłaty dokonywane są na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub na podstawie tymczasowego dowodu osobistego bądź paszportu.
 Oprocentowanie
 • Bank ustala wysokość oprocentowania wkładów gromadzonych na książeczce. Bank zastrzega sobie prawo zmiany wysokości oprocentowania w czasie trwania.
 • Wysokość obowiązującego oprocentowania jak również zmiany tej wysokości podawane są do wiadomości w komunikatach wywieszonych w lokalach Banku.
 • Odsetki od wkładów podlegają kapitalizacji na koniec roku kalendarzowego. Doliczonymi do wkładów odsetkami można dysponować od początku nowego roku kalendarzowego.
 • Wkład wniesiony na książeczkę podlega oprocentowaniu od dnia wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty. Odsetki oblicza się wg stóp procentowych obo-wiązujących w okresie przetrzymania.
 Pełnomocnictwa
 • Pełnoletni właściciel książeczki może udzielać osobom pełnoletnim stałych lub jednorazowych pełnomocnictw do podejmowania wkładów, włącznie z likwidacją książeczki.