OPROCENTOWANIE

 KLIENCI INDYWIDUALNI


 ROLNICTWO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA


 KREDYTY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 KREDYTY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH


Odsetki od należności przeterminowanych liczone są w wysokości 4-krotności stopy kredytu lombardowego NBP