KREDYTY


Debet dopuszczalny

 1. O debet dopuszczalny w rachunku bieżącym mogą się ubiegać Klienci , którzy łącznie spełniają następujące warunki :
  • sa obecnymi i nowymi Klientami Banku prowadzącymi działalność rolniczą – z wyłączeniem Klientów prowadzących pełną księgowość zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości;
  • przeprowadzają lub zadeklarują przeprowadzanie wpływów na rachunek bankowy na poziomie równym kwocie wnioskowanego limitu dopuszczalnego debetu;
  • nie grożą lub nie toczą się przeciw Niemu postępowania sądowe, administracyjne, a Bank nie jest w posiadaniu innych negatywnych informacji o Kliencie/ właścicielach firmy, które mogą mieć wpływ na prowadzoną działalność;
  • wywiązują się terminowo ze zobowiązań kredytowych wobec Banku, banków lub towarzystw leasingowych;
  • nie występują negatywne informacje w Biurze Informacji Kredytowej oraz Infomonitorze BIG, z zastrzeżeniem możliwości akceptacji warunków określonych w/w punkcie.
 2. Limit debetu dopuszczalnego udzielany jest na okres do 12 miesięcy .
 3. Przynajmniej raz w ciągu 30 dni od dnia wykorzystania debet powinien być całkowicie spłacony (okres rozliczeniowy debetu). Brak spłaty w okresie 30 dni powoduje powstanie należności wymagalnych.
 4. Debet dopuszczalny może zostać przedłużony na kolejny 12 miesięczny okres.
 5. Wysokość debetu jest uzależniona od okresu posiadania rachunku bieżącego w Banku oraz realizowanych wpływów na tym rachunku i nie może przekraczać 50% średniomiesięcznych wpływów na rachunek z ostatnich trzech miesięcy i nie więcej niż 5 000 PLN.
 6. W przypadku nowo pozyskanego Klienta debet może być przyznany już po 30 dniach od pierwszego wpływu na rachunek bieżący, w kwocie do 30% wpływów z ostatnich 30 dni przed złożeniem wniosku, nie więcej niż 1 000 PLN.
 7. Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 1 roboczego , licząc od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.