KREDYTY


Kredyt "Szybka gotówka dla Firm"

 1. O kredyt "Szybka gotówka dla Firm" w rachunku bieżącym mogą się ubiegać Klienci , którzy łącznie spełniają następujące warunki :
  • sa obecnymi i nowymi Klientami instytucjonalnymi Banku prowadzącymi ewidencję księgową i rozliczają się z podatku dochodowego w formie: księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej – z wyłączeniem rolników, organizacji społecznych, zawodowych i wyznaniowych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego;
  • prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy;
  • posiadają w Banku lub innym banku rachunek bieżacy od co najmniej 6 miesięcy;
  • osiągnęli w poprzednim pełnym okresie rozliczeniowym dochód z prowadzonej działalności gospodarczej;
  • przeprowadzają lub zadeklarują przeprowadzanie wpływów na rachunek bankowy na poziomie równym kwocie wnioskowanego kredytu;
  • posiadają majątek osobisty w deklarowanej wysokości min. 200% wartości udzielonego kredytu;
  • nie posiadają zaległości wobec ZUS/KRUS i Urzędu Skarbowego;
  • nie grożą lub nie toczą się przeciw Niemu postępowania sądowe, administracyjne, a Bank nie jest w posiadaniu innych negatywnych informacji o Kliencie/ właścicielach firmy, które mogą mieć wpływ na prowadzoną działalność;
  • wywiązują się terminowo ze zobowiązań kredytowych wobec Banku, banków lub towarzystw leasingowych;
  • nie występują negatywne informacje w Biurze Informacji Kredytowej oraz Infomonitorze BIG, z zastrzeżeniem możliwości akceptacji warunków określonych w/w punkcie.
 2. Kredyt udzielany jest na okres do 12 miesięcy w rachunku bieżącym.
 3. Kredyt może zostać automatycznie przedłużony na kolejny 12 miesięczny okres, bez konieczności spłaty występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania zadłużenia.
 4. Warunkiem przedłużenia okresu kredytowania jest:
  • Kredytobiorca i Bank są zainteresowani przedłużeniem okresu kredytowania;
  • Kredytobiorca wypełnił wszystkie warunki i postanowienia umowy kredytowej;
  • sytuacja ekonomiczno-finansowa Kredytobiorcy w ocenie Banku umożliwia dalsze kredytowanie;
  • złożenie przez Kredytobiorcę nowego oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
 5. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć mniejszej wartości:
  • 150 000 PLN;
  • 20% przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok obrotowy;
  • średniomiesięcznych wpływów na rachunek bankowy z ostatnich 6 miesięcy.
 6. Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym;
  • weksel własny in blanco Kredytobiorcy;
  Dodatkowo Kredytobiorca składa oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
 7. Kredyt może zostać przedłużony na kolejny 12 miesięczny okres, bez konieczności spłaty występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania zadłużenia.
 8. Przedłużenie okresu kredytowania może odbywać się w ramach oferowanych przez Bank kredytów w rachunku bieżącym i wymaga podpisania nowej umowy kredytowej.
 9. Przedłużenie okresu kredytowania wymaga posiadania przez Klienta zdolności kredytowej i spełnienia warunków dotychczasowej umowy kredytowej.
 10. Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 1 roboczego , licząc od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.