KREDYTY


Kredyt inwestycyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych "WSPÓLNY REMONT"

   Warunki , przeznaczenie i zasady udzielania kredytu

  1. Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu jest:
  2. minimalny okres funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej, przez co najmniej 6 miesięcy.
  3. gromadzenie przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej środków na fundusz remontowy przez okres minimum 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o kredyt,
  4. regularność wpłat na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej powinna być nie mniejsza niż 80% przez okres ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenia wniosku o kredyt lub 90% w przypadku Wspólnot liczących do 15 członków.
  5. posiadanie przez Klienta zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do obsługi i całkowitej spłaty zobowiązania zaciągniętego wobec Banku.
  6. Kredyt nie może być udzielony Klientom, którzy:
  7. zalegają ze spłatą bądź spłacają nieterminowo inne zaciągnięte kredyty lub pożyczki,
  8. w okresie ostatnich 12 miesięcy przed datą ubiegania się o kredyt zostały wystawione i wygasły tytuły egzekucyjne przeciwko Klientowi w kwocie przekraczającej 1.000 PLN lub tytuły egzekucyjne są aktualne,
  9. korzystali już z kredytów lub pożyczek w Banku Spółdzielczym w Garwolinie i nie wywiązując się z terminowej spłaty dopuścili do ściągnięcia należności w postępowaniu egzekucyjnym.
  10. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach Wspólnoty Mieszkaniowej np.: remont dachu, wymiana instalacji, nadbudowa, ocieplenie budynku, budowa małej architektury itp.
  11. Kredyt może być przeznaczony na refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Kredytobiorcę z własnych środków, z uwzględnieniem następujących warunków:
  12. refinansowanie może dotyczyć wydatków poniesionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą zawarcia umowy kredytu,
  13. poniesione wydatki są odpowiednio udokumentowane,
  14. zostanie zachowany wymagany poziom udziału środków własnych kredytobiorcy w kosztach inwestycji oraz odpowiednia ich kontrola, aby zapewnić pełną realizację inwestycji.
  15. Dopuszcza się możliwość udzielenia przez Bank kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Klienta w innym banku.
  16. Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta tj. dostosowana do wysokości wpływów na fundusz remontowy i udziałem środków własnych Wspólnoty na finansowanie przedsięwzięcia.
  17. Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 PLN.
  18. Bank udziela kredytów inwestycyjnych na finansowanie przedsięwzięć Wspólnot Mieszkaniowych wyłącznie w walucie polskiej PLN.
  19. Kredyt bankowy stanowi uzupełnienie środków własnych Klienta, zaangażowanych w sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Kredyt wraz z własnymi środkami Kredytobiorcy powinien zapewnić pełne sfinansowanie projektu.
  20. Minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy w finansowaniu całości przedsięwzięcia wynosi 20%.
  21. Udział własny Wnioskodawcy w finansowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowić mogą środki pieniężne niepochodzące z kredytów, pożyczek i innych zobowiązań. Do środków własnych Wspólnoty Mieszkaniowej zalicza się środki pieniężne zgromadzone na wyodrębnionym rachunku funduszu remontowego.
  22. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), kredytem finansowana jest wartość projektu netto
  23. W przypadku, gdy projekt dotyczy nabycia środka trwałego, od którego, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, nie przysługuje zwrot tego podatku, kredytem może być finansowana wartość projektu brutto.


   Zasady oprocentowania oraz pobierania prowizji i opłat

  1. Odsetki od wykorzystanego i pozostającego do spłaty kredytu są naliczane od dnia wykorzystania kredytu do dnia poprzedzającego jego pełną spłatę włącznie.
  2. Bank nalicza odsetki stosownie do postanowień umowy kredytu, według stopy zmiennej, określonej jako suma stawki bazowej WIBOR oraz marży Banku.
  3. Stawka bazowa oraz wysokość marży Banku określone są w umowie kredytu. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu spowodowana zmianą wysokości stawki podstawowej nie stanowi zmiany tej umowy (nie wymaga sporządzenia aneksu).
  4. Bank pobiera naliczone odsetki od wykorzystanego kredytu według stopy procentowej i w terminach ustalonych w umowie kredytu.
  5. Dla celów obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni.
  6. Bank pobiera prowizje i opłaty związane z udzieleniem i obsługą kredytu w wysokości i na zasadach obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Garwolinie zgodnie z Taryfą opłat i prowizji.

   Zabezpieczenie spłaty kredytu

  1. Kredytobiorca zobowiązany jest do ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu i odsetek w formie uzgodnionej z Bankiem.
  2. Prawne zabezpieczenie spłaty przedmiotowego kredytu stanowi:
  3. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Wspólnoty Mieszkaniowej (bieżącym i pomocniczymi),
  4. cesja wierzytelności z tytułu wpłat członków Wspólnoty na fundusz remontowy;
  5. cesja praw z umowy (polisy) ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych,
  6. inne formy zabezpieczeń, przewidzane w przepisach wewnętrznych dotyczących zabezpieczenia wierzytelności Banku.


   Spłata kredytu

  1. Kredyt inwestycyjny na finansowanie przedsięwzięć Wspólnot Mieszkaniowych udzielany jest na okres nie dłuższy niż 10 lat tj. 120 miesięcy.
  2. Karencja w spłacie kapitału nie może być dłuższa niż 3 miesiące, liczona od dnia wypłaty ostatniej transzy kredytu.
  3. Środki na spłatę rat kapitałowych i odsetek pobierane są z rachunku bieżącego pomocniczego - celowego (z przeznaczeniem na fundusz remontowy) prowadzonego przez Bank na rzecz Wnioskodawcy.