KREDYTY


Kredyt w rachunku bieżącym

 1. Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.
 2. Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy.
 3. Wysokość kredytu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym. Wpływy na rachunek Klienta, stanowiące podstawę ustalenia limitu kredytowego powinny pochodzić wyłącznie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Bank może udzielić kredytu w rachunku bieżącym Klientowi (Kredytobiorcy):
  1. posiadającemu w Banku rachunek bieżący od minimum trzech miesięcy i przeprowadzającemu rozliczenia przez ten rachunek,
  2. o dobrej, znanej Bankowi sytuacji ekonomiczno - finansowej,
  3. posiadającemu zdolność kredytową,
  4. rzetelnie i terminowo wywiązującemu się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracował.
 5. Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym następuje poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku w przypadku braku środków własnych Klienta na rachunku. Każde uznanie lub obciążenie rachunku bieżącego jest spłatą lub wykorzystaniem kredytu do wysokości limitu kredytowego w danym okresie.
 6. Bank nie realizuje dyspozycji w wyniku, której zostałby przekroczony limit w rachunku bieżącym.
 7. Wpływy na rachunek bieżący Kredytobiorcy przeznaczane są w pierwszej kolejności na pokrycie zadłużenia z tytułu wypłat dokonanych w granicach udzielonego kredytu.
 8. Odsetki od kredytu są pobierane w okresach miesięcznych.
 9. Ostateczna spłata kredytu w rachunku bieżącym następuje ostatniego dnia obowiązywania umowy kredytu.
 10. Poza przypadkami wymienionymi w Regulaminie, kredyt w rachunku bieżącym może być wypowiedziany przez Bank również w przypadku, gdy brak jest obrotów na rachunku bieżącym przez kolejne dwa miesiące.
 11. W uzasadnionych przypadkach, Bank może przedłużyć funkcjonującą umowę kredytu na kolejny okres w formie aneksu, bez konieczności spłaty kredytu, po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku z kompletem wymaganych dokumentów, co najmniej na 14 dni przed upływem okresu ważności umowy kredytu.