OSZCZĘDNOŚCI


 Postanowienia ogólne

Bank otwiera i prowadzi następujące rachunki lokat terminowych:
 1. lokaty terminowe STANDARD (powyżej 1 miesiąca) w złotych,
 2. lokaty krótkoterminowe MIG (do 30 dni) w złotych,
Rachunki lokat terminowych otwierane są dla:
 1. osób prawnych,
 2. jednostkek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu,
 3. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 4. rolników tj. osób fizycznych, których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza, działalność agroturystyczna, lub działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej jak również przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie w formie spółek cywilnych osób fizycznych oraz spółek osobowych w rozumieniu kodeksu spółek handlowych,
 5. jednostek sektora finansów publicznych.
Zasady oprocentowania środków
 1. Środki pieniężne zgromadzone na lokatach podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej podawanej w stosunku rocznym w wysokości określanej Uchwałą Zarządu Banku dla danego rodzaju lokaty terminowej lub według stałej stopy procentowej ustalanej w drodze negocjacji dla lokat krótkoterminowych w oparciu o cenę depozytów na międzybankowym rynku pieniężnym.
 2. Oprocentowanie środków pieniężnych rozpoczyna się od dnia ich wpłaty/ wpływu na lokatę, a kończy się z dniem poprzedzającym ich wypłatę włącznie.
 3. Bank zastrzega sobie prawo zmiany wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na lokacie terminowej STANDARD w czasie trwania Umow.
 4. Bank nie doręcza Posiadaczowi lokaty informacji o zmianie stawki oprocentowania.
 5. Bank informuje Posiadacza lokaty o aktualnej wysokości obowiązującego oprocentowania poprzez wywieszenie stosownej Uchwały Zarządu na tablicach ogłoszeń w placówkach Banku.
 Zawarcie umowy

 1. Bank otwiera i prowadzi lokaty na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Posiadaczem lokaty.
 2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania jej przez obie strony reprezentowane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

 Lokaty terminowe STANDARD w złotych

 1. Bank otwiera i prowadzi lokaty terminowe STANDARD w złotych w ramach zawartej Umowy, na nastepujące okresy umowne:
  •   1 miesiąc,
  •   2 miesiące,
  •   3 miesiące,
  •   6 miesięcy,
  •   9 miesięcy,
  • 12 miesięcy ,
  • 24 miesiące,
  • 36 miesięcy.
 2. Otwarcie lokaty terminowej STANDARD w złotych następuje po podpisaniu przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
 3. Bank dopuszcza możliwość otwarcia i prowadzenia lokat terminowych STANDARD w złotych dla podmiotów nie posiadających rachunków bankowych w Banku po przedłożeniu dokumentów dotyczacych statusu prawnego i pełnomocnictw osób uprawnionych do składania woli w zakresie praw i obowiazków majatkowych.
 4. Bank otwiera lokaty terminowe STANDARD w złotych drogą korespondencyjną dla podmiotów, które zawarły z Bankiem Umowę.
 5. Środki pieniężne znajdujące się na lokacie terminowej STANDARD w złotych oprocentowane są według zmiennej stawki oprocentowania, ustalonej przez Zarząd Banku, w stosunku rocznym, zgodnie z dyspozycją Posiadacza lokaty.
 6. Bank dopuszcza możliwość negocjowania warunków zmiennego oprocentowania lokat terminowych STANDARD w złotych, na których lokowane będą środki pieniężne w wysokości równej lub przekraczającej kwotę 100.000 zł.

 Lokaty krótkoterminowe MIG w złotych

 1. Bank otwiera i prowadzi lokaty terminowe MIG w złotych w ramach zawartej Umowy wyłącznie dla podmiotów posiadających rachunki bankowe w Banku, na nastepujące okresy umowne:
  •   1 dzień,
  •   3 dni,
  •   7 dni,
  • 14 dni,
  • 21 dni,
  • 1 miesiąc .
 2. Bank nie otwiera lokat krótkoterminowych MIG w złotych drogą korespondencyjną.
 3. Środki pieniężne znajdujące się na lokatach krótkoterminowych MIG w złotych oprocentowane są według stałej stopy procentowej, podawanej w stosunku rocznym.
 4. Wysokość stopy procentowej ustalana jest z klientem przez Bank w drodze negocjacji w oparciu o wysokość aktualnych stawek procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym.
 5. Minimalna kwota lokaty negocjowanej wynosi 50.000 zł.