OSZCZĘDNOŚCIKsiążeczki wkładów oszczędnościowych terminowych | Rachunki lokat terminowych |


 Postanowienia ogólne
 • Zawarcie umowy o wkład oszczędnościowych terminowych następuje poprzez wystawienie bank książeczki oszczędnościowej z wkładem terminowym, złożenie przez właściciela książeczki na karcie ewidencyjnej i w książeczce podpisu pod oświadczeniem o przyjęciu do wiadomości i stosowania postanowień "Regulaminu książeczek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi" oraz wniesienia wpłaty.
 • Za zobowiązania z tytułu wkładów oszczędnościowych wobec właściciela książeczki terminowej odpowiada swoim majątkiem Bank Spółdzielczy w Garwolinie. Wkłady oszczędnościowe w Banku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
   Wystawianie książeczek terminowych
  • Bank wystawia książeczki terminowe (jednowkładowe lub wielowkładowe) na imię i nazwisko jednej osoby fizycznej krajowej lub zagranicznej, którą może być osoba wnosząca wkład lub osoba przez nią wskazana.
  • Wystawienie książeczki terminowej następuje po wypełnieniu, przez osobę wnoszącą wkład, karty ewidencyjnej i przedłożeniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
  • Bank wystawia książeczki terminowe dla osób małoletnich. Osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat, może występować o wystawienie dla siebie książeczki terminowej po przedłożeniu ważnej legitymacji szkolnej, tymczasowego dowodu osobistego lub paszportu.
  • Książeczka terminowa ma charakter umiejscowiony. Oznacza to, że jej obsługa (np. dopisywanie odsetek, likwidacja wkładu lub książeczki terminowej, zamiana książeczki terminowej) wykonywana jest wyłącznie przez Bank Spółdzielczy Garwolinie lub placówkę Banku, która jest wystawcą książeczki terminowej.
   Wpłaty i wypłaty
  • Wpłaty na książeczki terminowe Bank przyjmuje na czas określony tj. na okresy:
   • 1 miesiąca,
   • 2 miesięcy,
   • 3 miesięcy,
   • 6 miesięcy,
   • 9 miesięcy,
   • 12 miesięcy,
   • 24 miesięcy,
   • 36 miesięcy,
   zwane dalej okresami zadeklarowania. Każda wpłata stanowi odrębny wkład.
  • Właściciel książeczki terminowej może, w czasie trwania umowy, wydłużyć okres pierwotnie zadeklarowany. Wydłużenie okresu zadeklarowania wkładu terminowego może nastąpić jeden raz w czasie trwania umowy. Zmiana okresu nie powoduje rozwiązania umowy.
  • Wpłata na książeczkę terminową przyjmowana jest w złotych i groszach i nie może być niższa od minimalnej kwoty, której wysokość określana jest w komunikatach Banku.
  • Za początek zadeklarowanego okresu przyjmuje się dzień wniesienia wkładu, natomiast za koniec okresu - dzień poprzedzający datę odpowiadającą dniu wniesienia wkładu po upływie okresu zadeklarowania.
  • Wkład terminowy może być podjęty po upływie okresu zadeklarowania lub pozostawiony na dalszy taki sam okres.
  • Z wkładu terminowego nie dokonuje się częściowych wypłat, z wyjątkiem wypłaty skapitalizowanych odsetek z tytułu wypłaty kosztów pogrzebu właściciela książeczki.
  • Żądanie wypłaty z wkładu terminowego powoduje rozwiązanie umowy o dany wkład.
  • Osoba małoletnia może podejmować wypłaty ze swojej książeczki terminowej po ukończeniu 13 lat, o ile nie sprzeciwi się temu jej ustawowy przedstawiciel, opiekun lub kurator, w wysokości określonej w komunikacie Banku.
  • Osoba małoletnia nie może zlikwidować książeczki terminowej.
   Oprocentowanie.
  • Bank ustala wysokość oprocentowania wkładu terminowego, zastrzegając sobie prawo zmiany wysokości oprocentowania w czasie trwania umowy, bez konieczności wypowiedzenia jej w tej części, jeżeli zmiana stopy procentowej spowodowana będzie występującymi łącznie dwiema spośród trzech podanych niżej okoliczności, tj.: 1) zmiana stóp procentowych określonych jako podstawowe przez Prezesa NBP, 2) zmianą wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym kwartale, w stosunku do kwartału poprzedzającego zmianę oprocentowania, 3) zmianą ceny środków finansowych na rynku międzybankowym.
  • Wysokość obowiązującego oprocentowania jak również zmiany tej wysokości podawane są do wiadomości w komunikatach wywieszonych w lokalach Banku.
   Pełnomocnictwo
  • Pełnoletni właściciel książeczki terminowej może udzielić osobom pełnoletnim stałych lub jednorazowych pełnomocnictw do podejmowania odsetek lub likwidacji książeczki terminowej.
  • Pełnomocnictwa wygasają z chwilą śmierci właściciela książeczki terminowej. Ewentualne roszczenia spadkobierców z tytułu wypłat podjętych przez pełnomocników, po śmierci właściciel książeczki terminowej, mogą być zgłaszane jedynie do pełnomocników.
   Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci.
  • Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej.
  • Kwota wypłaty, o której mowa powyżej bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
  • Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
  • Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit powyżej dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesišc przed œmierciš posiadacza rachunku, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
  • Kwota wypłacona zgodnie wskazanym na wstępie psobom nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
  • Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem powyżej ustalonego limitu, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.